Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

 

KTO JEST PANA/PANI ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000332338, NIP: 5252457842, REGON: 141928974, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
Informujemy, że z Administratorem można skontaktować się:
1) przez e-mail: infoprivacy.polska@delonghigroup.com
2) listownie na adres: De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

 

DO JAKICH CELÓW MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:
1) obsługi zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są wymogi prawne, które Administrator ma obowiązek spełnić,
2) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, a także kontaktu telefonicznego w związku obsługą zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji oraz wykonywaniem umowy o naprawę sprzętu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa,
3) zawarcia i wykonania umowy o naprawę sprzętu, w tym rozpoznania, realizacji i rozliczenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa,
4) zamówienia usługi kurierskiej, aby odebrać lub dostarczyć do Pana/Pani sprzęt zgłoszony do naprawy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa,
5) prowadzenia badań ankietowych oceniających poziom satysfakcji klientów w związku ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na weryfikacji i poprawie jakości świadczonych usług,
6) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej,
7) komunikacji z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi (właścicielem marek „De’Longhi” 
i „Kenwood” oraz praw do produkcji i dystrybucji urządzeń marki „Braun Household”) celem przedsięwzięcia działań ściśle związanych z czynnościami, o których mowa w punkcie od 1 do 6 powyżej – podstawy prawne przetwarzania danych są tożsame z podstawami prawnymi przetwarzania, o których mowa w punkcie 
od 1 do 6 powyżej,
8) wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są wymogi prawne, które Administrator ma obowiązek spełnić,
9) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przekazanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz zawarcia i wykonania umowy o naprawę sprzętu, w związku z którymi udostępnia Pan/Pani swoje dane osobowe; 
w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli rozpatrzeć zgłoszenia reklamacyjnego oraz zawrzeć i wykonać umowy.

 

CZY PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE PRZY POMOCY PROFILOWANIA?

Administrator może także przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe, informacje o zainteresowaniach i inne dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie. Decyzje w powołanym zakresie mogą być podejmowane automatycznie. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informacje reklamowe według Pana/Pani profilu klienta.

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowywane będą w zakresie:
1) zgłoszenia reklamacyjnego – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
2) zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,
3) badania satysfakcji klientów – przez okres konieczny do realizacji wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zgromadzenia danych, albo do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu,
4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez okres konieczny do realizacji wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zgromadzenia danych, albo do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu,
5) komunikacji z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi – przez okres, odpowiednio określony punkcie od 1 do 4 powyżej,
6) wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych – przez czas wykonania tych obowiązków,
7) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą posiadać należycie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi serwisowe i zewnętrzni dostawcy wyznaczeni w razie konieczności do pełnienia funkcji administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Administratora, którzy udzielają Administratorowi wsparcia w świadczeniu usług, a także podmioty uprawnione przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym w skład Grupy De’Longhi. (właścicielowi marek „De’Longhi” i „Kenwood” oraz praw do produkcji i dystrybucji urządzeń marki „Braun Household”).

 

CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO SKŁADANIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.
W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać 
z powyższego prawa, należy skontaktować się z Administratorem.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ USTAWIENIA „COOKIES”?

Jeżeli nie chcą Państwo, by pliki „cookies” były przechowywanie na Waszym urządzeniu, można w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Państwa, gdy witryna chce przechować na Państwa urządzeniu taki plik.

Mogą Państwo także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Państwa urządzeniu.

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się z witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Państwa przeglądarki. Można odnaleźć je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Można też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku przeglądarek:

 

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari
Blokada przyjmowania plików „cookie” w Internet Explorer
Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome
Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox