Regulamin serwisu JoinLabs

Regulamin serwisu JoinLabs1 Sp. z o.o. Sp. k.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Siedziba Serwisu mieści się pod adresem: Jana Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa.
 2. Serwis jest otwarty w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00. Serwis jest zamknięty
  w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zamknięcia Serwisu w innym terminie, odpowiednia informacja zostanie umieszczona na wizytówce firmy w serwisie Google oraz na infolinii.
 3. Infolinia Serwisu dostępna jest pod numerem: 22 123 04 00 i jest czynna w dni otwarcia Serwisu
  w godzinach 8:00-16:00.
 4. Serwis JoinLabs1 Sp. z o.o. Sp. k. jest autoryzowanym serwisem sprzętu AGD marek De’Longhi, Kenwood oraz Braun.
 5. W ramach poszczególnych marek Serwis naprawia urządzenia wskazane w zakładce „Co naprawiamy?” na stronie internetowej https://delonghiserwis.pl/.
 6. W Serwisie wykonywane są naprawy gwarancyjne, z tytułu rękojmi, przedsprzedaży
  i płatne/pogwarancyjne.
 7. Serwis umożliwia również zamówienie i zakup części zamiennych.

SŁOWNIK POJĘĆ

Karta naprawy – dokument zawierający szczegółowe informacje m.in. nt.: dostarczonego urządzenia, przeprowadzonych czynności serwisowych, rezultatu Naprawy

Klient – osoba prywatna lub sprzedawca (nie będący Sklepem w rozumieniu regulaminu) zgłaszająca urządzenie do Naprawy lub chcąca dokonać zakupu części

Naprawa – zgłoszenie usterki jednego urządzenia, dokonane za pomocą dostępnych w regulaminie sposobów, posiadające niepowtarzalny numer oraz token. Zwana również zgłoszeniem lub zleceniem.

POK – Punkt Obsługi Klienta De’Longhi znajdujący się pod adresem Ursynów Business Park ul. Puławska 303 02-785 Warszawa; godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej: https://www.delonghi.com/

Serwis – autoryzowany serwis De’Longhi Kenwood Braun, JoinLabs1 Sp. z o.o. Sp. k.

Sklep – sieć autoryzowanych punktów dystrybucji/sprzedawców produktów AGD marek De’Longhi, Kenwood oraz Braun, która otrzymała dostęp do Systemu

Strona – strona internetowa serwisu znajdująca się pod adresem: https://delonghiserwis.pl/

System – system informatyczny De’Longhi Polska Sp. z o.o., do którego mają dostęp producent, autoryzowane serwisy oraz Sklepy, agregujący Naprawy oraz Zamówienia części.

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Naprawy mogą być zgłaszane:

 1. bezpośrednio w Systemie (rozwiązanie dla Sklepów, z którymi Serwis ma podpisaną umowę)
 2. na Stronie
 3. osobiście w Serwisie lub POK

Serwis nie udostępnia możliwości telefonicznego zgłaszania naprawy. W przypadku problemów
z funkcjonowaniem Strony należy przesłać e-mail na adres kontakt@delonghiserwis.pl zawierający: model urządzenia, numer seryjny, opis usterki, dane kontaktowe i adresowe odbioru urządzenia wraz z numerem telefonu.
W przypadku naprawy gwarancyjnej do wiadomości powinien zostać dołączony skan/zdjęcie potwierdzenia zakupu urządzenia.

Opis defektu powinien być wyczerpujący. Powinien zawierać szczegółowe obserwacje, okoliczności ich wystąpienia oraz ich lokalizację. W opisie usterki należy umieścić wszystkie wątpliwości dotyczące działania całego urządzenia i/lub pojedynczych funkcji. Kompletny opis usterki, który wynika z długotrwałego używania urządzenia przez właściciela daje większe możliwości diagnostyczne, niż prowadzenie kilkugodzinnych testów w serwisie.

Ad.1. Zgłoszenie naprawy bezpośrednio w Systemie (dostęp dla Sklepów)

 1. Sklep otrzymuje dane do logowania i z ich wykorzystaniem wprowadza naprawę do Systemu – nadawany jest dostęp do 3 zakładek: Naprawy, Akceptacja wyceny, Akceptacja zmiany żądania.
 2. Sklep ma możliwość założenia naprawy gwarancyjnej, z tytułu rękojmi, przedsprzedaży
  i płatnej/pogwarancyjnej oraz podglądu ich statusu w zakładce Naprawy.
 3. W zakładkach dot. Akceptacji zmiany żądania oraz Akceptacji wyceny, Sklep ma możliwość wskazania Serwisowi decyzji dot. konkretnych napraw, jak również dopisania swoich uwag oraz wskazania zaakceptowanej kwoty dla napraw płatnych. Decyzje wprowadzone w systemie przez Sklep są wiążące.

Ad. 2. Zgłoszenie naprawy na Stronie

 1. Klient ma możliwość założenia naprawy gwarancyjnej oraz płatnej/pogwarancyjnej.
 2. Naprawę zakłada się poprzez przycisk ZGŁOŚ NAPRAWĘ na Stronie.
 3. W przypadku naprawy gwarancyjnej obligatoryjne jest zamieszczenie zdjęcia/skanu potwierdzenia zakupu urządzenia w formacie: pliku graficznego lub .pdf nie większego niż 2MB. Brak dokumentu potwierdzającego zakup uniemożliwia dokonanie zgłoszenia naprawy w ramach gwarancji.

Ad. 3. Zgłoszenie naprawy osobiście w Serwisie lub POK

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia naprawy gwarancyjnej oraz płatnej/pogwarancyjnej.
 2. Preferowane jest wstępne wprowadzenie przez klienta naprawy na Stronie. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia zostanie ono wprowadzone na miejscu przez pracownika Serwisu lub POK.
 3. Zgłoszenia naprawy można dokonać osobiście w Serwisie lub POK w godzinach otwarcia.
 4. W przypadku naprawy gwarancyjnej obligatoryjne jest przedstawienie pracownikowi dowodu potwierdzającego zakup, który zostanie zeskanowany i dodany do naprawy. Brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego zakup uniemożliwia zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji. Zgłoszenie zostanie przyjęte ze statusem: oczekuje na uzupełnienie.

DOSTARCZENIE SPRZĘTU DO SERWISU

Urządzenie do Serwisu można dostarczyć przesyłką kurierską lub osobiście.

 1. Przesyłka kurierska

– Zamówienie kuriera na koszt Serwisu możliwe jest podczas składania zgłoszenia naprawy na Stronie, w kroku „Sposób dostarczenia i dane Klienta” po wyborze opcji: „Kurier”.

– Sklepy dokonują zamówienia kuriera przy wykorzystaniu Systemu.

– Urządzenie do wysyłki powinno zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi umieszczonymi
na Stronie „Jak wysłać sprzęt?

– Nieprawidłowe zapakowanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia w transporcie. Szkody transportowe wynikłe z błędnego zapakowania obciążają osobę zgłaszającą. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe spakowanie urządzenia do wysyłki. W przypadku stwierdzenia na przyjęciu szkody transportowej odpowiednia adnotacja wraz z dokumentacją zdjęciową zostanie dodana do Karty Naprawy. Serwis przedstawi wycenę naprawy szkody z prośbą o akceptację. Usunięcie zgłaszanej usterki (jeśli jest zasadne) jest niezależne od usunięcia szkody transportowej.

– Jeżeli, mimo prawidłowego zapakowania, podczas przyjęcia zostanie stwierdzone uszkodzenie nie uwzględnione w opisie usterki, Serwis sporządzi z przewoźnikiem protokół szkody. Uszkodzenia transportowe zostaną naprawione na koszt Serwisu. Dochodzenie zwrotu z tytułu ubezpieczenia znajduje się po stronie Serwisu.

– W celu realizacji usługi kurierskiej, Serwis przekaże firmie kurierskiej dane wskazane przez Klienta podczas tworzenia zgłoszenia. Terminy, godziny oraz forma odbioru przesyłki regulowane są przez firmę DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

– W przypadku braku realizacji usługi kurierskiej, Klient powinien powiadomić o tym serwis,
aby umożliwić uruchomienie procedury reklamacyjnej. W tym celu rekomendowany jest kontakt
za pośrednictwem przycisku „ponów kuriera” umieszczonego na Stronie.

 1. Osobiste dostarczenie urządzenia

– Reklamowane urządzenie należy dostarczyć do Serwisu lub POK w godzinach pracy.

– Preferowane jest dostarczenie urządzenia do Serwisu po wcześniejszym założeniu naprawy
na Stronie.

– Należy dostarczyć jedynie te elementy/przystawki, z którymi związana jest usterka.

– Urządzenie nie musi być spakowane, lecz musi być czyste (bez wody, mleka, resztek jedzenia).

W szczególnych przypadkach, ze względów sanitarnych Serwis może odmówić przyjęcia brudnych urządzeń.

– Po przyjęciu urządzenia Klient otrzyma podpisany Dokument potwierdzający przyjęcie urządzenia
do Serwisu. Dokument ten jest jednocześnie podstawą do wydania urządzenia po naprawie.

PROCEDURY ROZPATRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH NAPRAW

 1. Naprawa gwarancyjna

– Obsłudze gwarancyjnej podlegają urządzenia zakupione na terenie całej Unii Europejskiej.

–  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest dowód zakupu (faktura lub paragon). Możliwe jest uznanie potwierdzenia przelewu jedynie w połączeniu z zamówieniem, którego dotyczyła płatność. Możliwe jest uznanie potwierdzenia zamówienia jedynie w połączeniu z potwierdzeniem dokonania za nie płatności. Przedstawione dokumenty, muszą wskazywać na 3 elementy: datę zakupu, przedmiot zakupu oraz potwierdzenie zapłaty.

– Okres obowiązywania gwarancji regulowany jest przez Warunki Gwarancji producenta. Do czasu obowiązywania gwarancji doliczany jest czas, w którym urządzenie przebywało w autoryzowanym serwisie na naprawach gwarancyjnych.

– Serwis ma maksymalnie 30 dni roboczych na realizację zgłoszenia, jednak dokłada wszelkich starań, aby każdą naprawę zakończyć w najkrótszym możliwym terminie.

– Wszystkie produkty marek Kenwood, De’Longhi oraz Braun są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (w przypadku ekspresów ciśnieniowych jest on rozumiany przez przygotowanie <średnio> maksymalnie 12 kaw dziennie).

– Naprawa urządzeń poza autoryzowanym serwisem skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

– Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych niepowstałych z winy producenta
lub dystrybutora; usterek wynikających z wadliwego lub niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad konserwacji wskazanych w instrukcji lub wykorzystywania do tego celu niewłaściwych środków czyszczących i konserwacyjnych; produktów sprzedanych jako niepełnowartościowe/uszkodzone poniżej ceny rynkowej; urządzeń używanych w sposób inny niż użytek domowy.

– Rozszerzenie okresu gwarancyjnego na podstawie umowy ubezpieczeniowej (oferowane przez niektóre sklepy) nie wydłuża podstawowego zobowiązania gwarancyjnego producenta.
To ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy usterek powstałych po okresie gwarancji.

– W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy naprawy gwarancyjnej (Odrzucenie), serwis stworzy nową naprawę płatną i przedstawi Klientowi wycenę. Naprawa płatna procedowana jest równolegle z naprawą gwarancyjną. W przypadku braku akceptacji wyceny naprawy płatnej, urządzenie zostanie odesłane po zakończeniu naprawy gwarancyjnej (w przypadku całkowitej odmowy naprawy gwarancyjnej urządzenie zostanie odesłane bez naprawy).

 1. Naprawa z tytułu rękojmi

– Naprawa z tytułu rękojmi może zostać zgłoszona jedynie do Sklepu.

– W ciągu 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do sklepu serwis zobowiązany jest do dokonania diagnozy urządzenia, w wyniku której poinformuje o: uznaniu roszczenia; odrzuceniu roszczenia/odmowy naprawy; stwierdzeniu sprawności urządzenia; przesłania prośby o zmianę żądania, kiedy uzna roszczenie klienta za bezzasadne.

– Po upływie 14 dni żądanie klienta staje się wiążące.

 1. Naprawa przedsprzedaży

– Naprawa z tytułu przedsprzedaży może zostać zgłoszona jedynie przez Sklep i może dotyczyć jedynie urządzeń nowych, nieznacznie używanych.

– Serwis nie naprawia na przedsprzedaży: produktów znacznie używanych; uszkodzeń transportowych w dostawie do sklepu; uszkodzeń mechanicznych/eksploatacyjnych sprzętu wystawowego; braków części/akcesoriów; roszczeń regresowych.

 1. Naprawa płatna/pogwarancyjna

– W ciągu 1-3 dni roboczych po otrzymaniu urządzenia, technik przeprowadza diagnozę i wysyła,
na adres e-mail podany w zgłoszeniu, propozycję wyceny. Przedstawiona wycena jest kwotą maksymalną, w ramach której powinna zostać wykonana naprawa.

– Zaakceptowana wycena może ulec modyfikacji w trakcie czynności serwisowych w przypadku:

usterek współtowarzyszących oraz utajonych (usterka nie jest związana z elementem ani funkcją umieszczoną w opisie; opis defektu był lakoniczny i nie wskazywał na istnienia takiej usterki; pełna diagnoza urządzenia na etapie wyceny nie była możliwa ze względu na uszkodzenie urządzenia i/lub jego podzespołów)

rekomendacji wymiany elementu niezwiązanego ze zgłoszoną usterką (w przypadku stwierdzenia znacznego zużycia części niezwiązanej z usterką technik zaproponuje jego wymianę
i dokona modyfikacji wyceny do ponownej akceptacji; jeżeli wycena nie zostanie zaakceptowana element ten nie będzie stanowił podstawy do reklamacji naprawy w przyszłości).
– W przypadku stwierdzenia dodatkowych usterek, nieuwzględnionych w pierwotnej wycenie, technik skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania akceptacji zmiany wyceny.

– Po akceptacji wyceny urządzenie zostaje naprawione. Długość naprawy zależy od dostępności części zadysponowanych do jej wykonania.

– Po zakończeniu naprawy, na adres e-mail podany w zgłoszeniu, zostaje przesłana ostateczna kwota do zapłaty wraz z danymi do przelewu.

– Po zaksięgowaniu płatności urządzenie zostaje przygotowane do wysyłki/odbioru. Do urządzenia zostanie dołączona faktura potwierdzająca dokonanie płatności za usługę.

– Serwis wystawi fakturę na termin i/lub za pobraniem jedynie na prośbę klienta.

– W przypadku braku akceptacji wyceny serwis przesyła na adres e-mail prośbę o uregulowanie płatności za diagnozę i przeprocesowanie zlecenia (40-80 PLN w zależności od modelu urządzenia).
Po zaksięgowaniu płatności urządzenie zostaje przygotowane do wysyłki/odbioru lub odesłane bez naprawy. Na prośbę Klienta, serwis może przekazać urządzenie do utylizacji.
– Płatności za usługę można dokonać jedynie przelewem lub za pobraniem (w przypadku przesyłki kurierskiej). Nie ma możliwości dokonania płatności na miejscu w serwisie.

REZULTAT NAPRAWY

W każdym momencie trwania naprawy, możliwe jest sprawdzenie jej aktualnego statusu na Stronie
po kliknięciu przycisku Status naprawy i podaniu numeru naprawy oraz tokenu (znajdującego się na potwierdzeniu przyjęcia sprzętu do serwisu).

Naprawa może zakończyć się rezultatem:

 1. Naprawa
  – technik potwierdza wystąpienie usterki i usuwa ją
 2. Wymiana
  – technik potwierdza wstąpienie usterki jednak jej naprawa jest niemożliwa lub nieekonomiczna
  – urządzenie zostaje wymienione na fabrycznie nowe

– okres gwarancji biegnie na nowo od dnia wymiany

– potwierdzeniem wymiany jest Protokół zakończenia naprawy. Serwis nie wystawia dodatkowych paragonów/faktur/dokumentów wydania urządzenia na wymianę

– podstawą do roszczeń gwarancyjnych dotyczących wymienionego urządzenia jest pierwotny dowód zakupu wraz z Protokołem zakończenia naprawy

 1. Uzupełnienie
  – dotyczy zgłoszeń, których defekt dotyczy: braku akcesorium (np. dysza wody, karafa etc.); braku elementu akcesorium (np. końcówka dyszy pary), braku elementu głównego urządzenia, którego uzupełnienie nie wymaga złożonych czynności technicznych (np. kratka tacy, pokrętło zaworu pary etc.).
 2. Oświadczenie
  – technik potwierdza wystąpienie usterki jednak: jej usunięcie nie jest możliwe do wykonania w ciągu 30 dni roboczych od dostarczenia do serwisu; jej naprawa nie jest możliwa do wykonania ze względu na brak dostępności części; jej naprawa nie jest możliwa, a producent nie posiada na magazynie dostępnego urządzenia na wymianę

– urządzenie zostało zgłoszone na tę samą usterkę 3 raz z rzędu i każde z nich było zasadne z punktu widzenia technicznego (stwierdzono wadliwe działanie jednego lub więcej podzespołów)
– oświadczenie o nienaprawialności jest podstawą do żądania zwrotu kosztów zakupu urządzenia
w Sklepie lub dowolnego, również nieautoryzowanego sprzedawcy. Kwotą do zwrotu jest wartość brutto urządzenia z potwierdzenia zakupu.

– Serwis nie jest odpowiedzialny za zwrot jakichkolwiek należności za zakup urządzenia

 1. Odrzucenie
  – naprawa nie może zostać wykonana w ramach gwarancji (dotyczy: uszkodzeń mechanicznych niepowstałych z winy producenta lub dystrybutora; usterek wynikających z wadliwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad konserwacji wskazanych w instrukcji lub wykorzystywania do tego celu niewłaściwych środków czyszczących i konserwacyjnych; produktów sprzedanych jako niepełnowartościowe/uszkodzone poniżej ceny rynkowe; urządzeń używanych w eksploatacji innej niż użytek domowy)

– nie została zaakceptowana wycena naprawy płatnej

– stan urządzenia uniemożliwia jego diagnozę i naprawę (silne zanieczyszczenie, obecność insektów)

 1. Sprawny
  – nie zaobserwowano zgłaszanych objawów, a wszystkie funkcje urządzenia działają prawidłowo – technik nie podejmuje żadnych działań naprawczych lub

– nie zaobserwowano zgłaszanych objawów, a wszystkie funkcje urządzenia działają prawidłowo; urządzenie jest sprawne, jednak technik dokonuje prewencyjnej wymiany elementu pomimo braku zaobserwowania usterki lub

– usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem i technik podejmuje się warunkowej naprawy

ODBIÓR URZĄDZENIA

Po zakończeniu Naprawy urządzenie może zostać odesłane przesyłką kurierską lub odebrane osobiście
w Serwisie lub POK.

 1. Przesyłka kurierska

– Po zakończeniu naprawy i przygotowaniu urządzenia do odbioru, Serwis wysyła informację e-mail
o planowanej wysyłce urządzenia. Do wiadomości dołączony zostaje nr listu przewozowego, na którym zostanie wysłane urządzenie oraz Karta Naprawy.

– Koszt przesyłki jest kosztem serwisu. Przesyłka jest już opłacona.

– Po otrzymaniu dostawy Odbiorca powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody. W przypadku stwierdzenia ukrytej szkody, niewidocznej w momencie odbioru, należy niezwłocznie poinformować Serwis. E-mail z numerem zlecenia oraz zdjęciami potwierdzającymi uszkodzenie należy wysłać na adres: kontakt@delonghiserwis.pl.

 1. Odbiór osobisty

– Po zakończeniu naprawy i przygotowaniu urządzenia do odbioru, Serwis wysyła informację e-mail i/lub sms o dostępności urządzenia do odbioru. Zakończenie naprawy, nie jest jednoznaczne
z możliwością odebrania urządzenia, które przed wydaniem jest jeszcze czyszczone oraz kompletowane przez Serwis. Odbiór urządzenia na podstawie statusu na stronie internetowej i/lub informacji od pracownika Serwisu o zakończeniu naprawy nie jest możliwy.
– Urządzenie można odebrać osobiście w godzinach pracy Serwisu lub POK.

– Po odbiór urządzenia należy stawić się z podpisanym przez pracownika serwisu
dokumentem potwierdzającym przyjęcie urządzenia. Serwis potwierdza wydanie urządzenia
na przedstawionym dokumencie. Karta naprawy zostaje przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

– W przypadku braku przedstawienia przez Klienta dokumentu potwierdzającego przyjęcie, serwis wystawi dokument wydania, który zostanie potwierdzony przez klienta. Podpisany dokument pozostaje w serwisie.

– Serwis nie umożliwia testowania urządzenia po naprawie na recepcji. Urządzenie przed zakończeniem naprawy jest poddawane testom. Infrastruktura recepcji nie spełnia warunków, aby przeprowadzić rzetelne testy, a po ich przeprowadzeniu, urządzenie wymaga dodatkowego czyszczenia co również nie jest możliwe w recepcji.

REKLAMACJA NAPRAWY PŁATNEJ

– Okres gwarancji na usługę płatnej naprawy wynosi 6 miesięcy od daty wydania sprzętu z serwisu.
– Podstawą do reklamacji naprawy płatnej jest uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie elementu wymienionego w trakcie poprzedniej naprawy. W takiej sytuacji naprawa zostanie wykonana na koszt serwisu.

Serwis może odrzucić reklamację naprawy płatnej z poniższych powodów:

– usterka niepowiązana – jeżeli zgłoszona usterka nie jest powiązana z poprzednią naprawą (dotyczy innych podzespołów oraz funkcji)

– urządzenie sprawne – jeżeli urządzenie przesłane w ramach reklamacji naprawy płatnej okaże się sprawne
tj. opisywany przez klienta defekt nie zostanie zaobserwowany

– nieprawidłowe użytkowanie – jeżeli zgłoszona usterka została potwierdzona w trakcie diagnozy, ale wynika ona z nieprawidłowego użytkowania (np. zaniedbania konserwacyjne, uszkodzenie mechaniczne)

W momencie odrzucenia reklamacji naprawy płatnej technik prześle na adres e-mail propozycję wyceny naprawy. Zgłoszenie będzie wówczas traktowane jak naprawa płatna/pogwarancyjna.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

– Serwis umożliwia zamówienie i zakup części zamiennych.

– Oferta obejmuje części zamienne do urządzeń naprawianych w serwisie, określonych w zakładce „Co naprawiamy?” na Stronie.

– Dostępność części do zamówienia zależy od ich obecności na magazynie. W przypadku braku, serwis zamawia część bezpośrednio u producenta we Włoszech (średni czas dostawy 2-3 tygodnie).

– Aby zamówić część należy przesłać zapytanie poprzez wybranie polecenia CZĘŚCI ZAMIENNE na Stronie. Można również wysłać e-mail na adres kontakt@delonghiserwis.pl podając: kod części / model urządzenia z opisem części / model urządzenia ze zdjęciem części. Serwis nie udostępnia możliwości telefonicznego zamawiania części.

– Po otrzymaniu zapytania pracownik serwisu na wskazany adres e-mail prześle ofertę zawierającą: kod części, zdjęcie części, cenę brutto oraz informację o dostępności. W przypadku wysyłki do wyceny należy doliczyć 16 PLN brutto.

–  Po otrzymaniu e-maila z ofertą serwis oczekuje na informację zwrotną potwierdzającą lub odrzucającą chęć zakupu części.

– W przypadku dostępności części w magazynie serwisu, po otrzymaniu potwierdzenia pracownik serwisu prześle dane do przelewu. Płatność możliwa jest jedynie przelewem lub za pobraniem (w przypadku przesyłki kurierskiej). Serwis nie umożliwia płatności na miejscu.

– W przypadku części, które obecnie nie znajdują się na magazynie, dane do przelewu zostaną przesłane dopiero w momencie dostawy części do serwisu.

– Po zaksięgowaniu płatności, część zostaje wysłana na wskazany adres lub przygotowana do odbioru osobistego.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W każdym przypadku wystąpienia sporu z Klientem, serwis podejmie próbę dialogu i negocjacji, poszukując rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.