Warunki gwarancji dla sprzętu gospodarstwa domowego

 

1. Gwarantem jest firma De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ursynów Business Park, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

2. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi. Zgodnie z art. 578 k.c. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej
rzeczy.

3. Wszystkie produkty marek: Kenwood, De`Longhi oraz Braun są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (w przypadku
ekspresów ciśnieniowych jest on rozumiany przez przygotowanie średnio maksymalnie 12 kaw dziennie). Nie podlegają gwarancji
produkty ww. marek używane w eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności gospodarczej hoteli,
restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

4. Gwarancja udzielana jest Kupującemu na okres 2 lat i biegnie od daty zakupu sprzętu. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia
gwarancyjne jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz Karta Gwarancyjna.

5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W razie stwierdzenia przez Kupującego wady nabytego urządzenia będącego na gwarancji, ma on prawo do reklamacji na dwa
sposoby:

a) Dostarczając urządzenie do jednego z lokalnych, autoryzowanych serwisów naprawczych, których wyszukiwarka znajduje się
na stronie internetowej https://www.delonghi.com/pl-pl/authorised-service-centre

b) Dostarczając urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie, w którym został dokonany zakup, a w przypadku
zakupów internetowych poprzez odesłanie sprzętu do sprzedawcy zgodnie z jego wszelkimi procedurami.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu do serwisu.
Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportowych, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją.

7. Usterki, o których mowa w pkt. 2, ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nieprzekraczającym
30 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie, chyba że Kupujący wyraził pisemną zgodę na
przedłużenie tego terminu.

8. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi niepowstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w
szczególności z powodu wadliwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad konserwacji wskazanych w instrukcji lub wykorzystywania
do tego celu niewłaściwych środków czyszczących i konserwacyjnych.

9. Naprawa urządzeń poza autoryzowanym serwisem skutkuje utratą praw gwarancyjnych przez Kupującego.

10. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.